Us minsken

Advokaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer
Mediation

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
ûndernimme
Ynternasjonaal
Fallisseminten

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Bestjoersrjocht
Wet Bibob

José Kemper

Soarch en wolwêzen
ûndernimme
Fallisseminten
Kommersjele (fer)hier

Willemijn Kuper

Wurk
Fallisseminten
ûndernimme

Tine Liefke Wiersma

Wurk
Kontrakten en skea
ûndernimme

Lisa Blankestijn

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Bestjoersrjocht
Romtlike oardering

Ayla Bosma

Oerheid en ûnderwiis
Kultuer en natuer
Bestjoersrjocht
Europeesk rjocht

Femke de Jong

Wurk
Kontrakten en skea
ûndernimme

Juridysk meiwurker

Ambassadeurs

Understypjend team

Us ûnderstypjend team

Secretarieel medewerkers
Administratie

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok