Us minsken

Advokaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ynternasjonaal
ûndernimme

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer
Mediation

Cynthia Grondsma

Fallisseminten
ûndernimme
Ynternasjonaal
Soarch en wolwêzen

Rudolf Knegtering

Fallisseminten
Bou en fêst goed
ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Bestjoersrjocht
Soarch en wolwêzen
Wet Bibob

José Kemper

ûndernimme
Fallisseminten
Soarch en wolwêzen
Kommersjele (fer)hier

Willemijn Kuper

ûndernimme
Wurk
Fallisseminten

Tine Liefke Wiersma

Kontrakten en skea
ûndernimme

Lisa Blankestijn

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Romtlike oardering
Bestjoersrjocht

Ayla Bosma

Oerheid en ûnderwiis
Kultuer en natuer
Bestjoersrjocht
Europeesk rjocht

Femke de Jong

Wurk
ûndernimme
Kontrakten en skea

Aimée Tjalma

ûndernimme
Kontrakten en skea
Yntellektuele eigendom
IT-recht

Juridysk meiwurker

Ambassadeurs

Understypjend team

Us ûnderstypjend team

Secretarieel medewerkers
Administratie

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok