Us minsken

Advokaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer
Mediation

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Ûndernimme
Fallisseminten
Kommersjele (fer)hier

Willemijn Kuper

Wurk
Fallisseminten
Ûndernimme

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Elysha Staargaard

Bou en fêst goed
Ûndernimme
Kontrakten en skea

Lisa Blankestijn

Oerheid en ûnderwiis
Bestjoersrjocht
Romtlike oardering
Soarch en wolwêzen

Juridysk meiwurker

Ambassadeurs

Administrateur

Understypjend team

Us ûnderstypjend team

Ondersteunend personeel

Sekretaresses
Resepsjonistes
Administraasje

Dizze webside brûkt cookies Ok