Mr. Cynthia Grondsma

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Cynthia Grondsma

Expertise

Cynthia is spesjalisearre yn de soarch. Soarchynstellings, hulpferlieners, medyske maatskippen en pasjinten hearre ta har klantekring. Cynthia ken de komplekse regeljouwing dêr’t de soarch mei omjûn is, mar se hat ek affiniteit mei it grutte maatskiplik belang dat de soarch yn syn algemienheid karakterisearret. Cynthia wurdt troch har kliïnten bot wurdearre troch har snelheid fan hanneljen, it skerpe each en de stipe sûnder betingsten dy’t sy har kliïnten biedt.

Cynthia is ek spesjalisearre yn it ynsolvinsjerjocht. Troch de rjochtbank wurdt Cynthia gauris beneamd ta kurator yn fallisseminten. Fanút dy ûnderfining advisearret sy ek ûndernimmings dy’t te krijen hawwe mei in fallissemint of ûndernimmings dy’t yn swier waar komme te sitten.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaat- en strafrjocht)
  • Ynsolvinsje spesjalisaasje oplieding 2006
  • Beëdige as advokaat yn 2003

Lidmaatskippen

  • Bestjoerslid fan de Fokko Pompstra Stichting
  • Lid fan de Klachtencommissie patiënten en medewerkers van de RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland)
  • Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok