De skiednis

De histoarje fan Rotshuizen Geense Advocaten giet werom nei 1939, wannear’t B.P. Wind him as advokaat yn Ljouwert fêstiget yn it gebou oan de Willemskade. Rotshuizen Geense Advokaten bestiet sadwaande mear as 75 jier. It gebou oan de Willemskade makket oant hjoeddedei ta part út fan ús kantoar.

De praktyk wurdt yn 1965 oernommen troch mr. T.H. Boonstra, dy’t him al gau ferbynt mei mr. A. de Groot. In nij gearwurkingsferbân liedt yn 1994 ta Boonstra Rademakers Advocaten & Notarissen. Yn 2006 nimt de advokatuer ôfskie fan it notariaat fanút de oertsjûging dat selsstannigens mear romte biedt foar fierdere groei.

De histoarje lit sjen dat ús kantoar him op de goede mominten hieltyd wer wit te fernijen. Under de namme Rotshuizen Geense Advocaten hannelje wy lykas wy dat altyd dien hawwe. Suver, belutsen, mei kennis fan (jo) saken as jo trusted advisor.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok