De skiednis

De histoarje fan Rotshuizen Geense Advocaten giet werom nei 1939, wannear’t B.P. Wind him as advokaat yn Ljouwert fêstiget yn it gebou oan de Willemskade. Rotshuizen Geense Advokaten bestiet sadwaande mear as 75 jier. It gebou oan de Willemskade makket oant hjoeddedei ta part út fan ús kantoar.

De praktyk wurdt yn 1965 oernommen troch mr. T.H. Boonstra, dy’t him al gau ferbynt mei mr. A. de Groot. In nij gearwurkingsferbân liedt yn 1994 ta Boonstra Rademakers Advocaten & Notarissen. Yn 2006 nimt de advokatuer ôfskie fan it notariaat fanút de oertsjûging dat selsstannigens mear romte biedt foar fierdere groei.

De histoarje lit sjen dat ús kantoar him op de goede mominten hieltyd wer wit te fernijen. Under de namme Rotshuizen Geense Advocaten hannelje wy lykas wy dat altyd dien hawwe. Suver, belutsen, mei kennis fan (jo) saken as jo trusted advisor.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok