Kwaliteit

It is gjin tafal dat Rotshuizen Geense Advocaten as earste advokatekantoar yn Nederlân it ISO-sertifikaat krige. Dat wie yn 1995. Sûnt dy tiid binne de noarmen allinnich mar oanskerpe. Op fêste tiden wurdt neffens fêste prosedueres hifke oft wy foldogge oan de lêste kwaliteitseasken konfoarm ISO9001:2008. It sertifikaat is lykwols net in doel op himsels, mar twingt ús wol altyd kritysk te sjen nei de effektiviteit fan ús kantoarorganisaasje en tsjinstferliening. Mei as doel dy hieltyd fierder te ferbetterjen.

Boppedat litte wy sels trije kear jiers ûndersykje hoe’t ús kliïnten ús tsjinstferliening wurdearje. Dêrby komme ferskillende aspekten op it aljemint. Lykas fakbekwamens, transparânsje, effektiviteit, ynset, berikberens, effisjinsje, taryfstelling. Mei de resultaten fan dat ûndersyk dogge wy fansels ús foardiel. Kwaliteit is ommers net in statysk gegeven. Mr. Ivo van der Meer fertelt jo der graach mear oer.

Underdiel fan ISO9001 is ús eigen klachtenproseduere, dy’t wy sûnt 1995 hantearje. Mei yngong fan 1 jannewaris 2015 stelt de Verordening voor de Advocatuur in ynterne klachtenregeling foar alle advokaten en advokatekantoaren ferplichte. Yn it ramt fan: “Binne jo tefreden oer ús, sis it tsjin oaren; binne jo net tefreden, sis it tsjin ús” fernimme wy graach fan jo. Dat ek mei it doel ús kantoarorganisaasje en tsjinstferliening hieltyd te ferbetterjen.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok