Maatskiplik ûndernimme

Rotshuizen Geense Advocaten is maatskiplik belutsen. Wy fine dat hiel wichtich. De maatskiplike belutsenheid oppenearret him op ferskate wizen. Sa leverje wy út oertsjûging in bydrage oan finansearre rjochtsbystân. Non-profit en non-for-profitorganisaasjes stypje wy.

In protte fan ús advokaten besette bestjoersfunksjes by maatskiplike, kulturele of sosjale organisaasjes. De funksjes wurde ek beset by brânzjeorganisaasjes. Op dy wize kombinearje wy maatskiplik ferantwurd ûndernimmen mei it ûntwikkeljen fan brânzjeynsjoch.

Us ûnderstypjend personiel helpt ús by it ferfoljen fan dy funksjes. Wy meitsje ús op dy wize net allinnich nuttich foar de maatskippij, mar krije sa ek ynsjoch yn it funksjonearjen fan de maatskippij en de maatskiplike organisaasjes. Dat ferrommet ús eachweid en komt ús kennis te’n goede.

In pear fan dy organisaasjes binne:

  • Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
  • De Friese Bouwkring
  • It Fryske Gea
  • Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland
  • Tûmba
  • Centrum voor Film in Friesland

In folslein oersjoch fan de bestjoersfunksjes fan de advokaten fine jo ûnder ús minsken.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok