Maatskiplik ûndernimme

Rotshuizen Geense Advocaten is maatskiplik belutsen. Wy fine dat hiel wichtich. De maatskiplike belutsenheid oppenearret him op ferskate wizen. Sa leverje wy út oertsjûging in bydrage oan finansearre rjochtsbystân. Non-profit en non-for-profitorganisaasjes stypje wy.

In protte fan ús advokaten besette bestjoersfunksjes by maatskiplike, kulturele of sosjale organisaasjes. De funksjes wurde ek beset by brânzjeorganisaasjes. Op dy wize kombinearje wy maatskiplik ferantwurd ûndernimmen mei it ûntwikkeljen fan brânzjeynsjoch.

Us ûnderstypjend personiel helpt ús by it ferfoljen fan dy funksjes. Wy meitsje ús op dy wize net allinnich nuttich foar de maatskippij, mar krije sa ek ynsjoch yn it funksjonearjen fan de maatskippij en de maatskiplike organisaasjes. Dat ferrommet ús eachweid en komt ús kennis te’n goede.

In pear fan dy organisaasjes binne:

  • Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
  • De Friese Bouwkring
  • It Fryske Gea
  • Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland
  • Tûmba
  • Centrum voor Film in Friesland

In folslein oersjoch fan de bestjoersfunksjes fan de advokaten fine jo ûnder ús minsken.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok