Profyl

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten sjogge treflike juridyske kennis fan ferskate rjochtsgebieten as fanselssprekkend. Mar wy stribje dernei om it juridysk gewisse te wêzen fan ús kliïnten.

Kennis fan jo brânzje stiet dêrom foarop. Wy witte wat er spilet yn jo brânzje en kinne sadwaande jo juridysk ferlet bepale. Dêrtroch binne wy by steat om mei jo de goede rjochting út te setten foar jo organisaasje. De kliïnten fan Rotshuizen Geense Advocaten wurde bystien op basis fan in suver, teoretysk ûnderboud advys. Mei de kennis fan jo brânzje en de ferskate rjochtsgebieten, witte wy krekt wat jo belang is, hoe’t wy jo wissichheid biede kinne en hoe’t wy strukturele oplossingen fine kinne.

Mei tank oan de kennis fan jo brânzje binne de advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten as gjin oar by steat om mei jo mei te tinken en foarút te sjen. Gjin reaktive juridyske spesjalisten, mar in fertrouwenspersoan dy’t in stap tebek nimme kin om mei in helikopterview nei jo organisaasje te sjen. It ferskil tusken in hecht team en in klup losse spesjalisten; wy binne in kantoar, dat de rezjy hâldt en boppe de matearje útstiigt.

Wy ûnderskiede ús troch passy en belutsenheid. Dêrtroch kreëarje wy in mearwearde foar jo. De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten hawwe harren woartels yn sosjaal belutsen saken. y sette ús dêrom net allinnich yn foar kliïnten yn de sektoren bou en fêst goed, oerheid en ûnderwiis, soarch en wolwêzen en kultuer en natuer, mar ek foar partikulieren. De boarger mei de lytse beurs is by ús ek wolkom.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok