Mr. Ivo van der Meer

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Ivo van der Meer

Expertise

Ivo van der Meer is spesjalisearre yn it bestjoersrjocht. In protte oerheden yn Fryslân kin hy ta syn klantekring rekkenje. Nei in lytse fjouwer jier as amtner wurke te hawwen by twa Fryske gemeenten, hat hy de oerstap makke nei de advokatuer. It iepenbier bestjoer en it dêrby hearrende politike krachtenfjild fynt Ivo in útdagende omjouwing om yn te wurkjen. Syn niget oan it publike debat en politike ynfloed op besluten fan de oerheid jouwe him en dêrmei syn kliïnten in foarsprong.

Ivo hat bysûnder niget oan it ûnderwiis. Foar in protte ûnderwiisynstellings is hy de trusted advisor. Goed ûnderwiis is needsaaklik foar maatskiplike groei en persoanlik súkses. It ûnderwiis hat te krijen mei in tanimmende juridisearing. Ivo siket dêrom, mei ynset fan juridyske wapens, nei praktyske oplossings.

De wurkwize fan Ivo ûnderskiedt him troch it sekuer bepalen fan it doel fan syn kliïnt. Om dat doel te berikken kin it needsaaklik wêze in juridyske proseduere te starten. In kreative en praktyske oanpak hat dêrby syn foarkar.

Opliedings

  • HEAO, management, ekonomy en rjocht oan de NHL yn Ljouwert
  • Nederlânsk rjocht oan de Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Beëdige as advokaat yn 2003

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

  • Bestjoerslid Stichting Gezonde Stad, organisator fan Loop Leeuwarden
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging voor Bestuursrecht
  • Sakeklup S.C. Cambuur
  • Commerciële Club Leeuwarden

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok