Ûndernimme

Undernimmers hawwe te krijen mei in grut tal útdagings. Dêrby hawwe sy te krijen mei in protte juridyske fragen. Tink oan in skeel tusken oandielhâlders, tusken bestjoerders en tafersjochhâlders, oan fragen op it mêd fan it arbeidsrjocht, it brûken en tapassen fan algemiene betingsten, hier en ferhier van ûnreplik goed, debiteuren dy’t net betelje, yntellektueel eigendom, de juridyske struktuer fan de ûndernimming, fersekeringskwestjes.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advokaten kenne wet en regeljouwing. Sy binne by steat om tegearre mei jo de goede kar te meitsjen. Dat stelt jo by steat en rjochtsje jo hielendal op it beheljen fan de doelstellings fan jo ûndernimming.

Advokaten ûndernimme

Tema's

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fallisseminten Wurk Famylje Strafrjocht Ynternasjonaal

Advokaten ûndernimme

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok