Kontrakten en skea

Elkenien giet alle dagen oerienkomsten oan. Oft jo no boadskippen dogge of yn de trein stappe, in grutte opdracht ferjaan wolle of in nije klant binnenhelje, de ôfspraken dy’t makke wurde, wurde behearske troch it kontraktenrjocht. In goed kontrakt kin in soad swierrichheden foarkomme. Dat nimt net wei dat der dochs wat mis giet, dêr’t jo skea troch hawwe of in oar fynt dat de skea dy’t er hat troch jo fergoede wurde moat.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten wolle yn earste ynstânsje foarkomme dat wa dan ek skea hat. Sy binne thús yn it kontraktenrjocht en sette foar jo graach in goede basis del. Mocht der dan dochs wat barre, dan stean sy ek graach aan jo side. Om te ûnderhanneljen oer in oplossing, mar ek, as it moat, jo yn in juridyske proseduere by te stean. 

Advocaten kontrakten en skea

Thema's

Advocaten kontrakten en skea

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok