Kontrakten en skea

Elkenien giet alle dagen oerienkomsten oan. Oft jo no boadskippen dogge of yn de trein stappe, in grutte opdracht ferjaan wolle of in nije klant binnenhelje, de ôfspraken dy’t makke wurde, wurde behearske troch it kontraktenrjocht. In goed kontrakt kin in soad swierrichheden foarkomme. Dat nimt net wei dat der dochs wat mis giet, dêr’t jo skea troch hawwe of in oar fynt dat de skea dy’t er hat troch jo fergoede wurde moat.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten wolle yn earste ynstânsje foarkomme dat wa dan ek skea hat. Sy binne thús yn it kontraktenrjocht en sette foar jo graach in goede basis del. Mocht der dan dochs wat barre, dan stean sy ek graach aan jo side. Om te ûnderhanneljen oer in oplossing, mar ek, as it moat, jo yn in juridyske proseduere by te stean. 

Advokaten kontrakten en skea

Tema's

Advokaten kontrakten en skea

Cynthia Grondsma

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok