Falliseminten en ynsolvinsje

As ûndernimmer of partikulier soene jo te krijen hawwe kinne mei in fallisemint fan jo tsjinparty. Sa soe ek jo eigen ûndernimming, om wat foar reden dan ek, yn finansjele swierrichheden komme kinne.

By Rotshuizen Geense Advocaten wurkje fjouwer kuratoren. Sy wurde gauris beneamd troch de rjochtbank yn grutte en minder grutte falliseminten. Sy witte dêrom as gjin oar hoe om te gean mei in skuldner dy’t net betelje kin of wol of mei jo eigen ûndernimming as it finansjeel tsjin sit. De kuratoren wurde stipe troch oare advokaten fan ús kantoar, sadat der altyd in team mei eksperts foar jo klear stiet om it maksimaal helbere foar jo te realisearjen.

Advokaten fallisseminten

Tema's

Advokaten fallisseminten

Cynthia Grondsma

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok