Falliseminten en ynsolvinsje

As ûndernimmer of partikulier soene jo te krijen hawwe kinne mei in fallisemint fan jo tsjinparty. Sa soe ek jo eigen ûndernimming, om wat foar reden dan ek, yn finansjele swierrichheden komme kinne.

By Rotshuizen Geense Advocaten wurkje fjouwer kuratoren. Sy wurde gauris beneamd troch de rjochtbank yn grutte en minder grutte falliseminten. Sy witte dêrom as gjin oar hoe om te gean mei in skuldner dy’t net betelje kin of wol of mei jo eigen ûndernimming as it finansjeel tsjin sit. De kuratoren wurde stipe troch oare advokaten fan ús kantoar, sadat der altyd in team mei eksperts foar jo klear stiet om it maksimaal helbere foar jo te realisearjen.

Advocaten fallisseminten

Thema

Advocaten fallisseminten

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Alle advocaten

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok