mr. Willemijn Kuper

Willemijn Kuper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Ekspertise

Willemijn wurket yn de algemiene sivile praktyk. Sy jout advys oan sawol partikulieren as oan bedriuwen. En stiet harren, as dat nedich is, yn rjochte by. Foardat Willemijn advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat sy wurke by de Rechtbank Midden-Nederland en by advokatekantoaren yn Amsterdam en Almere. De kennis en ûnderfining dy’t sy dêr opdien hat, set sy yn foar har kliïnten. Troch har eardere wurkûnderfining is Willemijn by steat om saken fan ferskate ynfalshoeken út te beljochtsjen en hjir de mooglikheden by te sjen dy’t oaren oer ‘e holle sjogge. Willemijn siket altyd nei de bêste oplossing foar har kliïnt.

Opleidingen

  • Nederlands recht oan de Universiteit van Utrecht
  • Beëdige as advokaat yn 2015
  • Leergang Insolventierecht voor Curatoren 2018, cum laude

Nevenfunksjes/Lidmaatskippen

  • Visefoarsitter Stichting Tûmba
  • Foarsitter Jonge Balie Friesland 
  • Rotaract Leeuwarden
  • Commerciële Club Leeuwarden

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok