Mr. Willemijn Kuper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Willemijn Kuper

Expertise

Willemijn wurket yn de algemiene sivile praktyk. Sy jout advys oan sawol partikulieren as oan bedriuwen. En stiet harren, as dat nedich is, yn rjochte by. Foardat Willemijn advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat sy wurke by de Rechtbank Midden-Nederland en by advokatekantoaren yn Amsterdam en Almere. De kennis en ûnderfining dy’t sy dêr opdien hat, set sy yn foar har kliïnten. Troch har eardere wurkûnderfining is Willemijn by steat om saken fan ferskate ynfalshoeken út te beljochtsjen en hjir de mooglikheden by te sjen dy’t oaren oer ‘e holle sjogge. Willemijn siket altyd nei de bêste oplossing foar har kliïnt.

Opleidingen

  • Nederlands recht oan de Universiteit van Utrecht
  • Beëdige as advokaat yn 2015
  • Leergang Insolventierecht voor Curatoren 2018, cum laude

Nevenfunksjes/Lidmaatskippen

  • Visefoarsitter Stichting Tûmba
  • Foarsitter Jonge Balie Friesland 
  • Rotaract Leeuwarden
  • Commerciële Club Leeuwarden

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok