Wurk

It arbeidsrjocht is allegedueren yn beweging. De ôfrûne jierren stiet de arbeidsmerk ûnder druk, mar ek yn ekonomysk bettere tiden dogge jin spanningen foar op de arbeidsmerk. Dêrnjonken is it arbeidsrjocht in rjochtsgebiet dat gauris de politike aginda bepaalt. Ferskate maatskiplike en politike opfettings mei nije regeljouwing ta gefolch úterje harren dêryn.

Amtners hawwe in eigen arbeidsrjochtelike rjochtsposysje. Dat hjit fan amtnersrjocht. Gelyk foar it arbeidsrjocht jildt dat ek it amtnersrjocht allegedueren yn beweging is.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne dy regeljouwing en de wizigings dy’t jin geregeld foardogge. Dêrneist kenne sy as gjin oar jo belang. Sy binne dêrom by steat en meitsje mei jo de bêste kar.

 

Advocaat wurk

Thema

Advocaat wurk

Willemijn Kuper

Advokaat

Alle advocaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok