Wurk

It arbeidsrjocht is allegedueren yn beweging. De ôfrûne jierren stiet de arbeidsmerk ûnder druk, mar ek yn ekonomysk bettere tiden dogge jin spanningen foar op de arbeidsmerk. Dêrnjonken is it arbeidsrjocht in rjochtsgebiet dat gauris de politike aginda bepaalt. Ferskate maatskiplike en politike opfettings mei nije regeljouwing ta gefolch úterje harren dêryn.

Amtners hawwe in eigen arbeidsrjochtelike rjochtsposysje. Dat hjit fan amtnersrjocht. Gelyk foar it arbeidsrjocht jildt dat ek it amtnersrjocht allegedueren yn beweging is.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne dy regeljouwing en de wizigings dy’t jin geregeld foardogge. Dêrneist kenne sy as gjin oar jo belang. Sy binne dêrom by steat en meitsje mei jo de bêste kar.

 

Advokaten wurk

Tema

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fallisseminten Wurk Famylje Strafrjocht Ynternasjonaal

Advokaten wurk

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok