Mr. Tine Liefke Wiersma

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Tine Liefke Wiersma

Expertise

Tine Liefke hâldt har, njonken de algemiene sivile rjochtspraktyk, benammen dwaande mei it persoanen- en famyljerjocht. It terrein fan it persoanen- en famyljerjocht is breed. Jo kinne hjirby bygelyks tinke oan echtskiedingen, alimentaasjeregelingen of gesach en omgong. Ek namswizigings, boedelferdielings, ûndertafersjochstellings en úthûspleatsings falle dêr ûnder.

As advokaat persoanen- en famyljerjocht is it fan belang om in saak net inkeld en allinnich fan in juridysk perspektyf út benei te kommen. Der is geregeld sprake fan in yngripend barren, dêr’t de nedige emoasjes by komme te sjen. Tine Liefke wit hoe’t se hjir op in professionele en fertrouwelike wize mei omgean moat. Sy hâldt ek rekken mei de gefolgen fan de eventueel te nimmen beslissings. Har doelstelling is dan ek om der yn goed ûnderling oerlis mei de oare partij út te kommen, sadat de ûnderlinge ferhâldings net (fierder) ûnder druk komme te stean. Fansels ferliest Tine Liefke dêrby net it belang fan har kliïnt út it each.

Tine Liefke hat hjirfoar wurke by de Rechtbank Noord-Nederland en it Functioneel Parket (ûnderdiel fan it Iepenbier Ministearje). By de rjochtbank wurke sy ek op it mêd fan persoanen- en famyljerjocht. De affiniteit en nijsgjirrigens foar dat rjochtsgebiet is dêr dan ek ûntstien. Troch har eardere wurkûnderfining en it dêrnjonken súksesfol ôfrûnjen fan de Togamaster, hat Tine Liefke relevante kennis en feardigens opdien, dy’t sy yn har deistige praktyk brûkt. Tine Liefke is assertyf en stiet klear foar har kliïnt.

Opliedings

  • Togamaster Nederlands Recht oan de Rijksuniversiteit Groningen mei as spesjalisaasje privaatrjocht
  • Beëdige as advokaat yn 2019

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok