Mr. Eric van der Goot

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Eric van der Goot

Expertise

Eric is spesjalisearre yn it bestjoersrjocht, mar hat in sivylrjochtelike eftergrûn. Hy is dêrom poer geskikt om kliïnten by te stean dy’t operearje op it snijflak tusken it bestjoersrjocht en it sivile rjocht. Eric wurket dan ek foar meardere (legere) oerheden en ûnderwiis- en soarchynstellings. De kennis fan Eric komt dêryn optimaal ta syn rjocht.

Opliedings

  • Togamaster en Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2012

Nevenfunksjes

  • Plakferfangend foarsitter fan de klachtenkommisje fan Gezondheidscentrum Camminghaburen
  • Foarsitter fan Stichting Theaterhuis.nl 

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok