Mr. Eric van der Goot

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Eric van der Goot

Expertise

Eric is spesjalisearre yn it bestjoersrjocht, mar hat in sivylrjochtelike eftergrûn. Hy is dêrom poer geskikt om kliïnten by te stean dy’t operearje op it snijflak tusken it bestjoersrjocht en it sivile rjocht. Eric wurket dan ek foar meardere (legere) oerheden en ûnderwiis- en soarchynstellings. De kennis fan Eric komt dêryn optimaal ta syn rjocht.

Opliedings

  • Togamaster en Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2012

Nevenfunksjes

  • Plakferfangend foarsitter fan de klachtenkommisje fan Gezondheidscentrum Camminghaburen
  • Foarsitter fan Stichting Theaterhuis.nl 

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Juridysk meiwurker

Femke de Jong

Advokaat

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok