Mr. Dirk-Jan Westra

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Dirk-Jan Westra

Expertise

Dirk-Jan besteget in grut part fan syn tiid oan de soarch. Ien dei yn ‘e wike is Dirk-Jan detasjearre by in grutte soarchynstelling yn Noard-Nederlân. Hy is dan sparringpartner fan direksje en it management. Dirk-Jan is dan ek bekend mei de komplekse regeljouwing fan de soarch. Yn de soarch komt Dirk-Jan geregeld fraachstikken op it mêd fan oanbesteging en bou en fêst goed tsjin. Syn kennis en ûnderfining op dy gebieten komme him goed fan pas.

Dirk-Jan is spesjalisearre yn it arbeidsrjocht. It arbeidsrjocht past hy net allinnich ta foar syn opdrachtjouwers yn de soarch en wolwêzen, mar ek foar oare kliïnten. Oft Dirk-Jan no de wurkjouwer of de wurknimmer bystiet, it giet him altyd om it bêste resultaat.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2006

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Juridysk meiwurker

Femke de Jong

Advokaat

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok