Mr. Dirk-Jan Westra

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Dirk-Jan Westra

Expertise

Dirk-Jan besteget in grut part fan syn tiid oan de soarch. Ien dei yn ‘e wike is Dirk-Jan detasjearre by in grutte soarchynstelling yn Noard-Nederlân. Hy is dan sparringpartner fan direksje en it management. Dirk-Jan is dan ek bekend mei de komplekse regeljouwing fan de soarch. Yn de soarch komt Dirk-Jan geregeld fraachstikken op it mêd fan oanbesteging en bou en fêst goed tsjin. Syn kennis en ûnderfining op dy gebieten komme him goed fan pas.

Dirk-Jan is spesjalisearre yn it arbeidsrjocht. It arbeidsrjocht past hy net allinnich ta foar syn opdrachtjouwers yn de soarch en wolwêzen, mar ek foar oare kliïnten. Oft Dirk-Jan no de wurkjouwer of de wurknimmer bystiet, it giet him altyd om it bêste resultaat.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2006

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok