Fallissemintsferslaggen

Fan de fallisseminten dêr’t ien fan ús advokaten as kurator hannelet, wurde hjir de ferslaggen publisearre. It meast resinte fallissemint stiet boppe oan. Utsein in pear âldere ferslaggen jildt dat alinnich foar fallisseminten útsprutsen nei 1 jannewaris 2004. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de oangeande kurator of mei ús administrateur fallisseminten, Eelke Heidinga.

Klik op "Bedriuwsnamme" om ûndersteande list op alfabetyske folchoarder sjen te litten.

Lopende faillissementen

Naam Curator Uitgesproken
Tsien B.V.
Cynthia Grondsma 18-05-2021
Sijbesma Logistiek B.V.
Cynthia Grondsma 02-03-2021
Machinefabriek G. van der Ploeg B.V. :
- Machinefabriek G. van der Ploeg B.V.
Rudolf Knegtering 22-09-2020
- Van der Ploeg Holding B.V.
Rudolf Knegtering 06-10-2020
- Foma Engineering B.V.
Rudolf Knegtering 06-10-2020
- Nexit B.V.
Rudolf Knegtering 06-10-2020
CWE Vastgoed B.V.
Cynthia Grondsma 08-09-2020
Uitzendbureau Bouma:
- Uitzendbureau Bouma B.V.
Rudolf Knegtering 19-05-2020
- J.R. Bouma Beheer B.V.
Rudolf Knegtering 02-06-2020
J.B. Zuidema en R.S.Oldenburger
Rudolf Knegtering 03-12-2019
S. Wierda Transporten B.V.
Cynthia Grondsma 16-07-2019
Tankstation Exploitatie Noord-Nederland B.V.
Rudolf Knegtering 18-01-2019
Strametco B.V.
Cynthia Grondsma 19-01-2016
Comfort Beheer B.V.
Cynthia Grondsma 27-08-2013
Van der Meij:
- D. van der Meij Beheer B.V.
Rudolf Knegtering 23-07-2013
- Tankstation Ferwert B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013
- Autobedrijf Van der Meij B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013
- Autoschade Ferwert B.V.
Rudolf Knegtering 20-08-2013
- Van der Meij Pensioen B.V.
Rudolf Knegtering 03-12-2013
- Van der Meij Lease B.V.
Rudolf Knegtering 03-12-2013
- Van der Meij Vastgoed B.V.
Rudolf Knegtering 30-07-2013

Afgewikkelde faillissementen

Deze website gebruikt cookies Ok