Bestjoersrjocht

It bestjoersrjocht of administratyf rjocht is it rjocht dat tinkt om it hâlden en dragen fan de oerheid. It jout oerheden rjochting as in koers útset wurde moat en de boarger of ûndernimming beskerming dêr’t it nedich is.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne it bestjoersrjocht en hawwe grutte affiniteit mei it publike domein dêr’t oerheden aktyf yn binne en dêr’t boargers mei te krijen hawwe. 

Advokaten bestjoersrjocht

Sektoren

Advokaten bestjoersrjocht

Ivo van der Meer

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok