Bestjoersrjocht

It bestjoersrjocht of administratyf rjocht is it rjocht dat tinkt om it hâlden en dragen fan de oerheid. It jout oerheden rjochting as in koers útset wurde moat en de boarger of ûndernimming beskerming dêr’t it nedich is.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne it bestjoersrjocht en hawwe grutte affiniteit mei it publike domein dêr’t oerheden aktyf yn binne en dêr’t boargers mei te krijen hawwe. 

Advocaten bestjoersrjocht

Sectoren

Advocaten bestjoersrjocht

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok