Soarch en wolwêzen

Ynstellings foar soarch en wolwêzen hawwe faaks mear as oare ynstellings te krijen mei feroaring en regeljouwing. De gefolgen dêrfan binne kompleks en hawwe harren ynfloed op elkenien dy’t in plak hat yn de soarchketen. Fan pasjint oant sikehûsdirekteur, fan âlden fan dagen oant fersekeraar.

De spesjalisten fan Rotshuizen Geense Advocaten binne thús yn dy keten. Lykwols op it mêd fan ‘care’ as ‘cure’. Sy stean sikehûsdirekteuren, soarchynstellings, medysk spesjalisten en pasjinten by.

Advokaten soarch en wolwêzen

Tema's en sektoren

Advokaten soarch en wolwêzen

Cynthia Grondsma

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok