Soarch en wolwêzen

Ynstellings foar soarch en wolwêzen hawwe faaks mear as oare ynstellings te krijen mei feroaring en regeljouwing. De gefolgen dêrfan binne kompleks en hawwe harren ynfloed op elkenien dy’t in plak hat yn de soarchketen. Fan pasjint oant sikehûsdirekteur, fan âlden fan dagen oant fersekeraar.

De spesjalisten fan Rotshuizen Geense Advocaten binne thús yn dy keten. Lykwols op it mêd fan ‘care’ as ‘cure’. Sy stean sikehûsdirekteuren, soarchynstellings, medysk spesjalisten en pasjinten by.

Advokaten soarch en wolwêzen

Tema's

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fallisseminten Wurk Famylje Strafrjocht Ynternasjonaal

Advokaten soarch en wolwêzen

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok