Mr. José Kemper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

José Kemper

Expertise

José wurket yn de algemiene sivile praktyk, dêrûnder it ûndernimmingsrjocht en kontraktenrjocht. Yn har oplieding hat sy juridyske én ekonomyske fakken folge, dêrtroch hat sy affiniteit mei finansjele fraachstikken. Dêrnjonken hâldt sy har ek dwaande mei fraachstikken op it mêd fan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Foardat José advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat sy wurke by in advokatekantoar yn Drinte. Dêr wurke sy ek yn de algemiene sivile praktyk en lei de klam op it ûndernimmingsrjocht.

José is belutsen en wit juridyske learstikken fluch te analysearjen. Se advisearret sawol ûndernimmers as partikulieren en dêr’t it nedich is, stiet se harren yn rjochte by. Sy sjocht kritysk nei alle mooglike oplossings en siket altyd nei de bêste oplossing foar har kliïnt.

Opliedings

  • Undernimmingsrjocht oan de Universiteit van Tilburg
  • Beëdige as advokaat yn 2015

Advocaten en juristen

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok