Mr. José Kemper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

José Kemper

Expertise

José wurket yn de algemiene sivile praktyk, dêrûnder it ûndernimmingsrjocht en kontraktenrjocht. Yn har oplieding hat sy juridyske én ekonomyske fakken folge, dêrtroch hat sy affiniteit mei finansjele fraachstikken. Dêrnjonken hâldt sy har ek dwaande mei fraachstikken op it mêd fan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Foardat José advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat sy wurke by in advokatekantoar yn Drinte. Dêr wurke sy ek yn de algemiene sivile praktyk en lei de klam op it ûndernimmingsrjocht.

José is belutsen en wit juridyske learstikken fluch te analysearjen. Se advisearret sawol ûndernimmers as partikulieren en dêr’t it nedich is, stiet se harren yn rjochte by. Sy sjocht kritysk nei alle mooglike oplossings en siket altyd nei de bêste oplossing foar har kliïnt.

Opliedings

  • Undernimmingsrjocht oan de Universiteit van Tilburg
  • Beëdige as advokaat yn 2015

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Tine Liefke Wiersma

Famylje
Kontrakten en skea
Erfrjocht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok