Wet langdurige zorg (Wlz)

It doel van de Wlz is dat âlderen mei in bliuwende somatyske en psychogeriatryske beheining en minsken mei bliuwende ferstannelike, lichaamlike en/of sintúchlike beheiningen passende soarch krije mei omtinken foar it individuele wolwêzen. Basisprinsipes dy’t yn de Wet langdurige zorg (Wlz) foarop stean, binne dat wy útgean fan wat minsken (noch) wol kinne yn plak fan wat sy net kinne. Mei oare wurden: rezjy nei fermogen. Kwaliteit fan libben stiet foarop. It motto fan WIz is: mei profesjonele soarch, sa thús as mooglik!

It is de bedoeling fan de Wlz om in nije folksfersekering yn it libben te roppen, dy’t garânsjes biedt foar behâld of ferbettering fan kwaliteit fan libben oan minsken dy’t – ek mei stipe fan de eigen omjouwing – net mear selsredsum wêze kinne. Dizze wet makket ûnderdiel út fan in gearhingjend systeem fan nije wet- en regeljouwing dy’t bedoeld is om de kwaliteit fan libben fan dyjinge dy’t soarch en stipe nedich hat, te fergrutsjen, dêr’t it appèl op de eigen ferantwurdlikens om dêroan nei fermogen sels by te dragen sterker is dan eartiids. De oerheid sjocht de Wlz as it slútstik fan de soarch foar lange tiid. Dêrom krije allinnich minsken dy’t bliuwend oanwiisd binne op soarch foar lange tiid konform de Wlz tagong ta de Wlz.

Alderearst befettet de Wlz in rjocht op it ferkearen yn in ynstelling ynklusyf de foarsjennings dy’t dêrby hearre, lykas iten en drinken en it skjin hâlden fan de wenromte. Njonken it tahâlden is der rjocht op gearhingjende soarch dy’t bestiet út persoanlike fersoarging, ferpleging, begelieding of behanneling.

Mei har kennis fan de soarch én ûndernimmingsrjocht kinne de spesjalisten fan Rotshuizen Geense Advocaten ynstellings, as útfierders fan de Wlz bystean by Wlz-fraachstikken en/of prosedures.

Advokaten Wet langdurige zorg (Wlz)

Sektoren

Advokaten Wet langdurige zorg (Wlz)

Cynthia Grondsma

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok