mr. Cynthia Grondsma

Cynthia Grondsma

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Ekspertise

Cynthia is spesjalisearre yn de soarch. Soarchynstellings, hulpferlieners, medyske maatskippen en pasjinten hearre ta har klantekring. Cynthia ken de komplekse regeljouwing dêr’t de soarch mei omjûn is, mar se hat ek affiniteit mei it grutte maatskiplik belang dat de soarch yn syn algemienheid karakterisearret. Cynthia wurdt troch har kliïnten bot wurdearre troch har snelheid fan hanneljen, it skerpe each en de stipe sûnder betingsten dy’t sy har kliïnten biedt.

Cynthia is ek spesjalisearre yn it ynsolvinsjerjocht. Troch de rjochtbank wurdt Cynthia gauris beneamd ta kurator yn fallisseminten. Fanút dy ûnderfining advisearret sy ek ûndernimmings dy’t te krijen hawwe mei in fallissemint of ûndernimmings dy’t yn swier waar komme te sitten.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Rijksuniversiteit Groningen (haadrjochting privaat- en strafrjocht)
  • Ynsolvinsje spesjalisaasje oplieding 2006
  • Beëdige as advokaat yn 2003

Lidmaatskippen

  • Bestjoerslid fan de Fokko Pompstra Stichting
  • Lid fan de Klachtencommissie patiënten en medewerkers van de RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland)
  • Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok