mr. Adriaan Geense

Adriaan Geense

Ambassadeur fan Rotshuizen Geense Advocaten

Adriaan makket diel út fan it sektorteam soarch en wolwêzen. Adriaan hat jierrenlange ûnderfining as advokaat yn de soarch. Lykwols op it mêd fan ‘care’ as ‘cure’. Adriaan ken as gjin oar de soarchketen, de partijen dy’t dêr in rol yn spylje en harren belangen. Sikehûsdireksjes en rieden fan bestjoer fan oare soarchynstellings sjogge Adriaan as harren sparringspartner.

Adriaan wurdt dêrneist gauris beneamd ta kurator yn gruttere fallisseminten. De ûnderfining dy’t opdien wurdt, brûkt Adriaan foar ûndernimmers. Fral yn mindere tiden dêr’t in mear strukturele oanpak nedich is, helpt Adriaan kliïnten op harren paad.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Universiteit Utrecht (haadrjochting privaatrjocht)
  • Beëidige as advokaat yn 1977

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

  • Foarsitter fan de Kamer van Arbitrage van Noord-Nederland
  • Lid fan de Raad van Toezicht fan it Radiografisch Instituut Friesland
  • Lid fan de Raad van Toezicht Maatschappelijk Werk Fryslân
  • Rotary

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok