Mr. Adriaan Geense

Ambassadeur fan Rotshuizen Geense Advocaten

Adriaan Geense

Adriaan makket diel út fan it sektorteam soarch en wolwêzen. Adriaan hat jierrenlange ûnderfining as advokaat yn de soarch. Lykwols op it mêd fan ‘care’ as ‘cure’. Adriaan ken as gjin oar de soarchketen, de partijen dy’t dêr in rol yn spylje en harren belangen. Sikehûsdireksjes en rieden fan bestjoer fan oare soarchynstellings sjogge Adriaan as harren sparringspartner.

Adriaan wurdt dêrneist gauris beneamd ta kurator yn gruttere fallisseminten. De ûnderfining dy’t opdien wurdt, brûkt Adriaan foar ûndernimmers. Fral yn mindere tiden dêr’t in mear strukturele oanpak nedich is, helpt Adriaan kliïnten op harren paad.

Opliedings

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Gert-Jan Rauw

Juridysk meiwurker

Elysha Staargaard

Juridysk meiwurker

Ilse Sibma

Juridysk meiwurker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok