Mr. Evert-Jan Rotshuizen

Ambassadeur fan Rotshuizen Geense Advocaten

Evert-Jan Rotshuizen

Evert-Jan Rotshuizen is spesjalisearre yn it ynsolvinsjerjocht. Evert-Jan wurdt gauris beneamd ta kurator yn grutte fallisseminten. Undernimmers witte Evert-Jan ek te finen. Foar in soad fan harren is hy de ‘trusted advisor’. Dat stelt him by steat om mei de kliïnt in koerts út te stippeljen en helje de doelstellings fan de ûndernimmer. In bysûndere groep ûndernimmers dy’t Evert-Jan bystiet binne aktyf yn de fiskerij. Tink dêrby oan fiskôfslaggen, fiskferwurkjende bedriuwen en fiskers. In spesifike groep fan kliïnten yn in bysûndere omjouwing freegje om op maat makke tsjinstferliening. Evert-Jan foarsjocht yn dy behoefte.

Opliedings

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Gert-Jan Rauw

Juridysk meiwurker

Elysha Staargaard

Juridysk meiwurker

Ilse Sibma

Juridysk meiwurker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok