mr. Evert-Jan Rotshuizen

Evert-Jan Rotshuizen

Ambassadeur fan Rotshuizen Geense Advocaten

Evert-Jan Rotshuizen is spesjalisearre yn it ynsolvinsjerjocht. Evert-Jan wurdt gauris beneamd ta kurator yn grutte fallisseminten. Undernimmers witte Evert-Jan ek te finen. Foar in soad fan harren is hy de ‘trusted advisor’. Dat stelt him by steat om mei de kliïnt in koerts út te stippeljen en helje de doelstellings fan de ûndernimmer. In bysûndere groep ûndernimmers dy’t Evert-Jan bystiet binne aktyf yn de fiskerij. Tink dêrby oan fiskôfslaggen, fiskferwurkjende bedriuwen en fiskers. In spesifike groep fan kliïnten yn in bysûndere omjouwing freegje om op maat makke tsjinstferliening. Evert-Jan foarsjocht yn dy behoefte.

Opliedings

  • Nederlânsk rjocht oan de Vrije Universiteit Amsterdam (haadrjochting privaatrjocht)
  • Doctorat de Spécialité en Sociologie Juridique (earste part), Universiteit fan Parys (Sorbonne)
  • Rjochtsferliking, Universiteit fan Straatsburg
  • Beëdige as advokaat yn 1975

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

  • Foarsitter fan de Stichting Je Maintiendrai Beheer, oandielhâlder fan FBJM Media Holding, útjouwer fan ûnder mear de Leeuwarder Courant en it Dagblad van het Noorden
  • Fêste juridysk adviseur fan It Fryske Gea
  • Riedshear-plakferfanger by it Gerjochtshôf yn Amsterdam
  • Bestjoerslid fan de Stichting GameAcademy yn Ljouwert
  • Foarsitter fan it bestjoer fan Museum Belvédère yn It Hearrenfean
  • INSOLAD (spesjalistenferiening foar kuratoren en bewâldfierders)

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Aimée Tjalma

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok