Fallissemint Formi B.V.

Op 20 Apr 2010 is door de rechtbank uitgesproken het faillissement van Formi B.V. As kurator by de ôfwikkeling fan dit fallissemint hannelet ús advokaat mr. Adriaan Geense. Dit fallissemint is al ôfwikkele en ôfsletten .

Mear ôfwikkele fallisseminten

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok