Fêst goed

Yn it fêst goedrjocht spylje gauris grutte belangen. It is dêrom wichtich dat der heldere ôfspraken makke wurde. Njonken keapoerienkomsten en hierkontrakten giet it ek faak om projektûntwikkelingsoerienkomsten. Yn dat gefal giet it faak om in langjierrige gearwurking dêr’t gauris ûnwisse faktoren, lykas oangeande de konjuktuer, bepale oft in doel helle wurdt of net.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne de belangen dy’t der spylje en sette mei jo de bêste rûte út. 

Advokaten fêst goed

Tema's en sektoren

Advokaten fêst goed

Wim Bulthuis

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok