Ûnderwiis

It ûnderwiisrjocht is it gehiel fan rjochtsregels dy’t it ûnderwiis yn ‘e macht hawwe. Fan de arbeidsrjochtelike posysje fan de wurknimmers, fan de rjochten fan leerlingen en de ferantwurdlikheden fan de ûnderwiisbestjoeren. 

Advocaten ûnderwiis

Sector

Advocaten ûnderwiis

Alle advocaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok