ûnderwiis

It ûnderwiisrjocht is it gehiel fan rjochtsregels dy’t it ûnderwiis yn ‘e macht hawwe. Fan de arbeidsrjochtelike posysje fan de wurknimmers, fan de rjochten fan leerlingen en de ferantwurdlikheden fan de ûnderwiisbestjoeren. 

Advokaten ûnderwiis

Sektor

Advokaten ûnderwiis

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok