Miljeu

It miljeu dêr’t wy yn libje moat beskerme wurde. Dêrom bestean der rjochtsregels. Dy wurde geregeld oantsjutte mei: it miljeurjocht. Miljeubeskerming is ferankere yn de grûnwet. De útwurking dêrfan yn ferskate rjochtsregels falle ûnder it bestjoersrjocht. De regeljouwing is kompleks en fersnippere. It is dan ek in echt spesjalisme.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten hawwe dat spesjalisme. Oft it no giet om boaiembeskerming, lûdshinder of oare regeljouwing dy’t rjochte is op de bewenberens fan it lân en de beskerming en ferbettering fan it miljeu, wy binne dermei bekend. 

Advokaten miljeu

Sektor

Advokaten miljeu

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok