Kultuer

Kultuer is in algemien begryp. It ferwiist nei minsklike aktiviteit en symboalyske strukturen. Yn de deistige sprektaal stiet kultuer faak synonym foar keunst, musea, film en teater. Dy termen fertsjintwurdigje aktiviteiten dêrt’t kultuer ta yn útdrukking komt.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten fine it fan belang dat dy kulturele aktiviteiten beholden bliuwe en it dielnimmen dêrfan stimulearre wurdt. Kulturele aktiviteiten stean foar wa’t wy binne. Dêrneist foarsjogge kulturele aktiviteiten yn ien fan de wichtichste ûntspanningsbehoeften. 

Advokaten kultuer

Sektor

Advokaten kultuer

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok