Fiskerij

De fiskerij is in bysûndere doelgroep. Dêrby moat tocht wurde oan hannelshuzen, fiskôfslaggen en fiskers. Dy kliïnten hawwe te krijen mei bysûndere regeljouwing. Bestjoersrjochtlik, mar ek privaatrjochtlik. Dêrby kin it net neilibjen fan regeljouwing strafrjochtlike konsekwinsjes hawwe.

Dat betsjut dat dizze kliïnten bekend wêze moatte mei dy regeljouwing. De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten binne dat. Sy binne by steat om mei de kliïnt de koers út te setten, sadat de kommersjele doelstellings behelle wurde.

Advokaten fiskerij

Sektor

Advokaten fiskerij

Wim Bulthuis

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok