Europeesk rjocht

Europa is net meer fuort te tinken. Alle oerheidsynstellings, ûndernimmers of partikulieren hawwe dêr alle dagen mei te krijen. It Europeesk rjocht karakterisearret har troch ferdragen en feroarderings dy’t soms fuortendaliks trochwurkje yn it Nederlânsk rjocht. Soms bepaalt Brussel yndie wat der yn Nederlân bart.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten behearskje it Europeesk rjocht en de omskeakeling nei it Nederlânsk rjocht dy’t as gefolch dêrfan soms makke wurde moat. 

Advokaten Europeesk rjocht

Tema

Advokaten Europeesk rjocht

Wim Bulthuis

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok