Appartemintsrjocht

It appartemintsrjochtenrjocht is in suver spesjalisme. Appartemintsrjochtenrjocht is privaatrjocht mei in formalistysk karakter. De regeljouwing is somtiden kompleks en neilibbing dêrfan is net altyd ienfâldich.

Rotshuizen Geense Advocaten ken in bysûnder rjochtsbystânabonnemint foar VvE’s en VvE-behearkantoaren ta stipe fan jo deistige praktyk. Dat rjochtsbystânabonnemint/VvE helpdesk hâldt yn dat VvE’s en VvE-behearkantoaren dy’t in rjochtsbystânabonnemint ôfslute foar in fêst bedrach jiers in ûnbeheind tal kearen in berop op ús dwaan kinne foar advys. Wy wolle de leechdrempeligens dêrmei befoarderje. Foar it rjochtsbystân jilde de folgjende tariven.

  • o/m 50 apparteminten € 500,-
  • o/m 100 apparteminten € 1.000,-
  • o/m 200 apparteminten € 1.500,-
  • 200+ apparteminten € 1.750,-

De tariven binne eksklusyf BTW.

Foar de betingsten en/of mear ynformaasje oangeande it rjochtsbystânabonnemint of ynformaasje oer it appartemintsrjocht kinne jo kontakt opnimme mei Pieter van Schravendijk of Wim Bulthuis. 

Advokaat appartemintsrjocht

Sektor

Advokaat appartemintsrjocht

Wim Bulthuis

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok