Amtners

Amtners hawwe in bysûndere rjochtsposysje. It arbeidsrjocht foar amtners hjit fan amtnersrjocht. De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne dy rjochtsposysje. Sy advisearje sawol oerheden as amtners. 

Advokaat amtners

Sektor

Advokaat amtners

Ivo van der Meer

Advokaat

Alle advokaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer ûndernimme Fallisseminten IT-recht Wurk Mediation Erfrjocht Ynternasjonaal
Dizze webside brûkt cookies Ok