Amtners

Amtners hawwe in bysûndere rjochtsposysje. It arbeidsrjocht foar amtners hjit fan amtnersrjocht. De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten kenne dy rjochtsposysje. Sy advisearje sawol oerheden as amtners. 

Advocaat amtners

Sector

Advocaat amtners

Ivo van der Meer

Advokaat

Alle advocaten en juristen

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok