Mr. Minke Hoelen

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Minke Hoelen

Ekspertise

Minke Hoelen is spesjalisearre yn it persoanen- en famyljerjocht en waard op lettere jierren advokaat. Sy wurke, foardat sy har karriêreswitch makke, as musikus, ûnder mear as dosint oan de hegeskoalle foar de keunsten yn Utert.

Minke is lid fan de vFAS en MfN-registermediator (foarhinne NMI). Kliïnten fan Minke komme by har fanwegen har romme ûnderfining mei famyljesaken lykas gesach en omgong, skiedings en it beëindigjen fan oar soarte fan gearlibbingsfoarmen en alle (juridyske) gefolgen dêrfan. Jo kinne dêrby tinke oan de gefolgen dy’t der binne foar de bern, eventuele alimintaasjeplichten en –rjochten, boelskieding/it berêden fan houliksbetingsten en de saaklike berêding as der in ûndernimming yn it spul is. Sy advisearret ek kliïnten hoe te hanneljen om prosedueres foar te kommen.

Soms stiet Minke ien kliïnt by, soms stiet se beide kliïnten by. As it heal kin, besiket Minke troch middel fan mediation in oplossing te bewurkjen dy’t foar beide it bêste resultaat hat.

As advokaat spesjalisearre yn it persoanen- en famyljerjocht moatte hja net allinnich ferstân hawwe fan it rjocht, mar ek each hawwe foar it faak yngripende barren yn it libben fan de kliïnten. Minke sjocht it as har opdracht om de minsklike kant by it tapassen fan de juridyske regels net út it each te ferliezen.

Oplieding

  • Nederlânsk rjocht oan de Open Universiteit Heerlen (haadrjochting privaatrjocht)
  • Oplieding Professioneel Mediator Lime Tree
  • Oplieding vFAS-scheidingsmediator
  • Beëdige as advokaat yn 2003

Lidmaatskippen

Advokaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Minke Hoelen

Famylje

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advokaten

Dizze webside brûkt cookies Ok