Mr. Wim Veldjesgraaf

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Wim Veldjesgraaf

Expertise

Wim is in arbeidsrjochtspesjalist yn ieren en sinen en is al mear as 25 jier warber yn it arbeidsrjocht en amtnersrjocht. Wim hat in soad ûntslachsaken, reorganisaasjes en oare arbeidskwestjes behannele. Faak as advokaat fan de wurkjouwer, mar ek faak as advokaat fan de wurknimmer.

Wim fynt it wichtich om nei de kliïnt te harkjen en tegearre mei de kliïnt it doel te bepalen en te beheljen. As it kin yn oerlis en as it moat yn in proseduere.

Wim is fierder in fûleindige seesiler en as ynstrukteur ferbûn oan de Zeezeilers van Marken.

Opliedings

  • HEAO Ekonomysk Juridysk yn Swol
  • Nederlânsk rjocht Rijksuniversiteit Utrecht
  • Noorderlijke Leergang Arbeidsrecht
  • Beëdige as advokaat yn 1993

Nevenfunksjes/lidmaatskippen

  • Lid Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Ynstruktuer Zeezeilers van Marken

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok