Mr. Tristan Westra

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Tristan Westra

Expertise

Tristan hâldt him dwaande mei de algemiene sivile en oerheidspraktyk. Hy advisearret sawol partikulieren as bedriuwen en stiet harren, as dat nedich is, yn rjochte by. Foardat Tristan advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat hy oan it wurk west by in rjochtsbystânsfersekeraar en by de ôfdieling beswier en berop fan de DUO. De kennis en feardigens dy’t hy dêr opdien hat, set hy yn foar syn kliïnten. Tristan is belutsen en siket altyd nei de bêste oplossing foar syn kliïnten.

Opleidingen

  • Nederlands recht oan de Rijksuniversiteit Groningen (spesjalisaasje privaatrjocht)
  • Beëdige as advokaat yn 2017

 

Advocaten

Wim Bulthuis

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Ûndernimme
Ynternasjonaal
Kultuer en natuer

Ivo van der Meer

Oerheid en ûnderwiis
Amtners
Kultuer en natuer

Cynthia Grondsma

Soarch en wolwêzen
Fallisseminten
Ûndernimme
Ynternasjonaal

Rudolf Knegtering

Bou en fêst goed
Fallisseminten
Ûndernimme
Kultuer en natuer

Wim Veldjesgraaf

Wurk
Amtners
Erfrjocht

Dirk-Jan Westra

Bou en fêst goed
Oanbestegings
Kommersjele (fer)hier

Eric van der Goot

Oerheid en ûnderwiis
Soarch en wolwêzen
Wet langdurige zorg (Wlz)
Wet maatschappelijke ondersteuni

José Kemper

Soarch en wolwêzen
Kontrakten en skea
Ûndernimme
Fallisseminten

Willemijn Kuper

Ûndernimme
Fallisseminten
Wurk
Kontrakten en skea

Tristan Westra

Kontrakten en skea
Ûndernimme
Kommersjele (fer)hier
Bestjoersrjocht
Wet maatschappelijke ondersteuni

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok