mr. José Kemper

José Kemper

Advokaat by Rotshuizen Geense Advocaten

Ekspertise

José wurket yn de algemiene sivile praktyk, dêrûnder it ûndernimmingsrjocht en kontraktenrjocht. Yn har oplieding hat sy juridyske én ekonomyske fakken folge, dêrtroch hat sy affiniteit mei finansjele fraachstikken. Dêrnjonken hâldt sy har ek dwaande mei fraachstikken op it mêd fan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Foardat José advokaat waard by Rotshuizen Geense Advocaten, hat sy wurke by in advokatekantoar yn Drinte. Dêr wurke sy ek yn de algemiene sivile praktyk en lei de klam op it ûndernimmingsrjocht.

José is belutsen en wit juridyske learstikken fluch te analysearjen. Se advisearret sawol ûndernimmers as partikulieren en dêr’t it nedich is, stiet se harren yn rjochte by. Sy sjocht kritysk nei alle mooglike oplossings en siket altyd nei de bêste oplossing foar har kliïnt.

Opliedings

  • Undernimmingsrjocht oan de Universiteit van Tilburg
  • Beëdige as advokaat yn 2015

Advokaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Lisa Blankestijn

Advokaat

Ayla Bosma

Advokaat

Femke de Jong

Advokaat

Gido Kalfsbeek

Juridysk meiwurker

Alle advokaten en juristen

Dizze webside brûkt cookies Ok