Mr. Gert-Jan Rauw

Juridysk meiwurker by Rotshuizen Geense Advocaten

Gert-Jan Rauw

Gert-Jan is nei syn ôfstudearjen by de Rijksuniversiteit Groningen sûnt 2018 oan it wurk by Rotshuizen Geense Advocaten as juridysk meiwurker. Hy ûnderstipet ús advokaten yn ferskate juridyske kwestjes om de saken sa floeiend as mooglik ferrinne te litten. Syn wurk omfettet ûnder mear it bywenjen fan petearen, it útplúzjen fan komplekse juridyske fraachstikken, mar ek it ûnderstypjen by it opstellen fan juridyske advizen en prosesstikken. Syn foarkar giet út nei fraachstikken dy’t ôfspylje yn de privaatrjochtlike sfear, hoewol’t yn de deistige praktyk hast alle rjochtsgebieten oan bod komme.

Gert-Jan is tûk, skerp en snel. Syn skeakkwaliteiten komme yn it wurk goed fan pas. Sa soarget hy derfoar dat syn advizen flot en effektyf opsteld wurde en de kliïnt sa goed en sa gau mooglik holpen wurdt.

Opleidings

  • Nederlands recht oan de Rijksuniversiteit Groningen (spesjalisaasje privaatrjocht)

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advokaat

Ivo van der Meer

Advokaat

Cynthia Grondsma

Advokaat

Dirk-Jan Westra

Advokaat

José Kemper

Advokaat

Willemijn Kuper

Advokaat

Gert-Jan Rauw

Juridysk meiwurker

Elysha Staargaard

Juridysk meiwurker

Ilse Sibma

Juridysk meiwurker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok