Foardering yntsjinje

Hawwe jo in foardering by in fallissemint dêr’t in kurator fan Rotshuizen Geense Advocaten hannelet? Mei help fan ûndersteand formulier kinne jo ienfâldich jo claim kenber meitsje by de kurator.

Allinnich konkurrente foarderings fia dit formulier

Fia dizze side kinne allinnich konkurrente foarderings yntsjinne wurde. Boelfoarderings en preferente foarderings kinne skriftlik of fia e-mail (faillissementen@RGAdvocaten.nl) yntsjinne wurde. Boelfoarderings binne oer it algemien foarderings dy’t ûntstien binne nei datum fallissemint, dus yn de boelperioade. Preferente foarderings binne oer it algemien foarderings fan de belestingtsjinst en UWV. Boelfoarderings en preferente foarderings hawwe foarrang op konkurrente foarderings.

Jo gegevens

Oanhef

Dat e-mailadres sil brûkt wurde foar korrespondinsje oer jo foardering. Graach oan ús trochjaan as dat e-mailadres yn de takomst wiziget.

(IBAN)

Dat IBAN-nûmer sil brûkt wurde by in útkering oan konkurrinte krediteuren. Graach oan ús trochjaan as dat nûmer yn de takomst wiziget.

Jo foardering

Maak uw keuze

Als u meerdere vorderingen heeft, kunt u die bij elkaar optellen. Deze vorderingen moeten dan wel gelijkwaardig zijn, dus de rechten die u claimt (zie bij "Bijzondere bepalingen") moeten gelijk zijn. U kunt dan zelf een kenmerk aangeven dat wij in onze correspondentie zullen gebruiken. U dient wel alle facturen te uploaden.

Hichte fan jo foardering

(ynklusyf btw)
(as der gjin btw is, dan 0 ynfolje)

Rente en incassokosten kunnen geclaimd worden als die bij de failliet zijn gedeclareerd - daartoe graag een bewijs uploaden samen met de factuur. Rente en incassokosten zullen door ons getoetst worden aan de BIK-staffel.

Bysûndere bepalings

Wolle jo in berop dwaan op eigendomsfoarbehâld, rjocht fan reklame of rjocht fan retinsje, krús dat dan hjirûnder oan.
Jo krije dêr in befêstiging fan en de kurator sil dêroer kontakt mei jo opnimme.

Jo faktuer

Van alle bovenvermelde bedragen de originele facturen uploaden. Geen aanmaningen of incasso-overzichten.

Algemene voorwaarden

Bij een beroep op bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud dient u hieronder de geldende algemene voorwaarden mee te sturen.


drompel om minsken en robots te ûnderskieden

* = Verplicht veld

Dizze webside brûkt cookies Ok