Strafrjocht

Alle boargers of ûndernimmings dy’t mei justysje te dwaan krije, hawwe rjocht op goede juridyske bystân. As jo te dwaan krije mei it strafrjocht, kinne de gefolgen dêrfan grut wêze. Neist finansjele boetes en wurkstraffen, kinne finzenisstraffen oplein wurde. De belangen fan de fertochte moatte dan op treflike wize behertige wurde.

Net allinnich partikulieren mar ek ûndernimmings kinne te dwaan krije mei it strafrjocht. Der kin in fertinking ûntstean foar in ekonomysk delikt. In fertinking dy’t by ferfolging fiergeande konsekwinsjes hawwe kin foar de ûndernimming. Dan jildt ek dat in goede belangebehertiging in must is.

De advokaten fan Rotshuizen Geense Advocaten binne spesjalisearre yn it strafrjocht. Sy kinne jo belangen as gjin oar behertigje. Dat dogge wy ek yn it ramt fan finansjearre rjochtshelp. Dat dogge wy omdat it ús oertsjûging is dat elkenien altyd oanspraak meitsje kin op drege belangenbehertiging.

Bou en fêst goed Oerheid en ûnderwiis Soarch en wolwêzen Kultuer en natuer Ûndernimme Fiscaal Fallisseminten Wurk Famylje Erfrjocht Strafrjocht Ynternasjonaal
Deze website gebruikt cookies Ok